Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

w związku z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazywanych do Restauracji PATATAJ jest: PATATAJ Restauracja Dariusz Mirosław, z siedzibą w Bochotnica Kolonica 15, 24-150 Nałęczów, Regon 060223963, NIP 712-200-75-96, telefon 81 50 14 701, email: patataj@restauracjapatataj.pl

Przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umów wynikających z działalności prowadzonej przez Restaurację PATATAJ, poinformowania o szczegółach działalności Restauracji PATATAJ ub w związku z ciążącymi na nas obowiązkami prawnymi wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego a także – w szczególnych wypadkach – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym w związku z zawartymi umowami.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii: (i) świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, (ii) informatyczne i nowych technologii, (iii) płatnicze, (iv) księgowo-finansowe, (iv) prawne i windykacyjne, (v) transportowe, (vi) upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, (vii) współpracujące bezpośrednio przy zawieraniu lub wykonywaniu umowy.

Dane osobowe przetwarzane są odpowiednio: (i) do momentu wykonania umowy, jej wygaśnięcia lub rozwiązania, (ii) przedawnienia roszczeń, (iii) wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
Zgodnie z przepisami ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przeniesienia dostarczonych danych oraz prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza stosowne przepisy prawa.

Źródło pochodzenia danych osobowych przekazanych do Restauracji PATATAJ takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adresy poczty elektronicznej i innych komunikatorów elektronicznych, przekazywane są zwyczajowo poprzez korespondencję kierowaną do nas, w tym korespondencję elektroniczną, kontakt telefoniczny lub osobiście zaś podanie danych osobowych dokonane zostało dobrowolnie, w niezbędnym zakresie służącym do celów wskazanych wyżej; posiadane przez nas dane osobowe nie są profilowane i nie podejmujemy w ich zakresie zautomatyzowanych decyzji.

Jednocześnie zachęcamy Państwa dokonujących rezerwacji miejsc w zakresie stolików i ilości do posługiwania się numerem telefonu i swoim hasłem.